ພາສາລາວ | English

ບໍລິສັດ ເອັສບີເອ ຈໍາກັດ

ວິໃສທັດ

ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານອົງກອນແລະພະນັກງານໄດ້ຮ່ວມກັນສ້າງວິໃສທັດໄວ້ວ່າ: ບໍລິສັດ ເອັສ-ບໍລິການບັນຊີ ແລະ ໂປຣແກຣມບັນຊີ ຈຳກັດ (ເອັສບີເອ SBA) ພວກເຮົາວາງເປົ້າໝາຍພັດທະນາບໍລິສັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານບັນຊີລາວ ໂດຍ ສອດຄ່ອງກັບມາດ ຕະຖານສາກົນ ຊ່ວຍບໍລິຫານວຽກງານດ້ານບັນຊີ, ດ້ານອາກອນ, ດ້ານກວດສອບ ແລະ ດ້ານໂປຣແກຣມບັນຊີ ເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າເກີດ ຄວາມ ພໍໃຈສູງສຸດ.

ພັນທະກິດ

ໃຫ້ບໍລິການດ້ານວິຊາຊິບການບັນຊີຢ່າງຄົບວົງຈອນໃຫ້ກັນລູກຄ້າດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຖືກຕ້ອງ ແລະທັນກັບເວລາ, ຍຶດໝັ້ນຈັນຍາບັນດ້ານວິຊາຊິບຂອງ ອົງການຈັດຕັ້ງວິຊາຊິບການບັນຊີລາວ ແລະກົດໝາຍອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງເຄັ່ງຄັດ, ຕອບສະໜອງຄວາມພໍໃຈແກ່ລູກຄ້າ, ສົ່ງເສີມພັດທະນາຄວາມຮູ້ໃຫ້ຄຳປືກສາດ້ານການບັນຊີ ແລະ ອາກອນ ກັບບຸກຄະລາກອນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ດ້ານຄຸນນະພາບ

ບໍລິສັດ ເອັສ-ບໍລິການບັນຊີ ແລະ ໂປຣແກຣມບັນຊີ ຈຳກັດ (ເອັສບີເອ SBA) ພວກເຮົາເນັ້ນການໃຫ້ບໍລິການທີ່ມີ ປະສິດຕິພາບໂດຍມີຄວາມມຸ້ງໝາຍ ທີ່ຈະນຳລູກຄ້າໄປສູ່ການບໍລິການທີ່ດີ ມີຄຸນນະພາບ ,ຖືກຕ້ອງຊັດເຈນ, ປະຢັດ ແລະ ທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຄື ການຖືບັນຊີ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງກັບມາດຕະຖານບັນຊີລາວ ໂດຍສອດຄ່ອງມາດຕະຖານສາກົນ ແລະ ຖືກ ຕ້ອງກັບຂໍ້ກໍານົດກົດໝາຍ ເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າມີຄວາມພໍໃຈສູງສຸດ.

ບໍລິການຂອງພວກເຮົາ

ບົດຄວາມຫຼ້າສຸດ

ໃຫ້ເຮົາເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການເບິ່ງແຍງບັນຊີຂອງທ່ານ

cus-All