Language
ນະໂຍບາຍດ້ານຄຸນນະພາບ
ບໍລິສັດ ເອັສ-ບໍລິການບັນຊີ ແລະ ໂປຣແກຣມບັນຊີ ຈຳກັດ (ເອັສບີເອ SBA) ພວກເຮົາເນັ້ນການໃຫ້ບໍລິການທີ່ມີ ປະສິດຕິພາບໂດຍມີຄວາມມຸ້ງໝາຍ ທີ່ຈະນຳລູກຄ້າໄປສູ່ການບໍລິການທີ່ດີ ມີຄຸນນະພາບ ,ຖືກຕ້ອງຊັດເຈນ, ປະຢັດ ແລະ ທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຄື ການຖືບັນຊີ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງກັບມາດຕະຖານບັນຊີລາວ ໂດຍສອດຄ່ອງມາດຕະຖານສາກົນ ແລະ ຖືກ ຕ້ອງກັບຂໍ້ກໍານົດກົດໝາຍ ເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າມີຄວາມພໍໃຈສູງສຸດ.
ຈໍານວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ
ອອນໄລຣ໌ຂະນະນີ້ : 0 ທ່ານ
ຜູ້ເຂົ້າຊົມມື້ນີ້: 0 ທ່ານ
ຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງຫມົດ: 551 ທ່ານ
ຄ່າ IP: 54.197.168.70
(ເລີ່ມນັບຕັ້ງແຕ່ 06/02/2015)

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

ບໍລິສັດ ເອັສ-ບໍລິການບັນຊີ ແລະ ໂປຣແກຣມບັນຊີ ຈຳກັດ (S-Bookkeeping & Accounting software Co., Ltd) ຊື່ຫຍໍ້ ເອັສບີເອ (SBA) ເປັນສຳນັກງານຍຸກໃໝ່ ທີ່ມີການປັບຮູບແບບການບໍລິຫານຈາກບຸກຄົນທີ່ເປັນພຽງ ນັກບັນຊີອິດສະຫຼະທີ່ເປັນວິຊາ ການທີ່ເຮັດວຽກໃນຂົງເຂດວຽກງານດ້ານການບັນຊີ ແລະອາກອນ ດ້ວຍປະສົບການທີ່ມີຕະຫຼອດໄລຍະຜ່ານມາ ຈື່ງກາຍເປັນ ຮູບແບບບໍລິສັດ ທີ່ໃຫ້ບໍລິການກ່ຽວກັບ ດ້ານການບັນຊີ, ບັນທຶກບັນຊີ, ສະຫຼຸບບັນຊີ, ບໍລິການດ້ານພາສີ-ອາກອນ, ຄິດໄລ່ ແລະ ແຈ້ງເສຍ ອາກອນປະຈຳເດືອນ, ປະກັນສັງຄົມ, ບໍລິການໂປຣແກຣມບັນຊີວິສາຫະກິດ, ບໍລິ ການທົ່ວໄປອື່ນໆກ່ຽວກັບເອກະສານທີ່ຕິດພັນກັບການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ເຊີ່ງໄດ້ດຳເນີນການສ້າງຕັ້ງແຕ່ ເດືອນ ກໍລະກົດ ປີ 2009 ເປັນຕົ້ນມາຈົນເຖີງປະຈຸບັນເປັນທຸລະກິດທີ່ໃຫ້ບໍລິການຂະໜາດນ້ອຍ ທີ່ປະກອບມີ ພະນັກວິຊາການພາຍໃນອົງກອນສິບກ່ວາທ່ານ ເຊີ່ງບໍ່ລວມທີມງານ ນັກຊ່ຽວຊານ, ຜູ້ກວດສອບບັນຊີ ແລະ ນັກວິຊາການ ເຮັດວຽກໃນເຄື່ອ ຂ່າຍການບໍລິການ ແລະມີຈຳນວນລູກຄ້າໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ເລືອກໃຊ້ບໍລິການເກືອບເທົ່ານື່ງຮ້ອຍຫົວໜ່ວຍ ໂດຍ ແບ່ງປັນສອງກຸ່ມຄື: ລູກຄ້າບໍລິການບັນຊີ ແລະ ລູກຄ້າບໍລິການໂປຣແກຣມບັນຊີ.


ບໍລິການບັນຊີ

Accounting Service

ອ່ານເພີ່ມ / More>>

ບໍລິການແຈ້ງເສຍອາກອນ

Tax Service

ອ່ານເພີ່ມ / More>>

ບໍລິການວາງລະບົບບັນຊີ

System design

ອ່ານເພີ່ມ / More>>

ບໍລິການກວດສອບບັນຊີ

Audit Service

ອ່ານເພີ່ມ / More>>

ວິໃສທັດ

ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານອົງກອນແລະພະນັກງານໄດ້ຮ່ວມກັນສ້າງວິໃສທັດໄວ້ວ່າ: ບໍລິສັດ ເອັສ-ບໍລິການບັນຊີ ແລະ ໂປຣແກຣມບັນຊີ ຈຳກັດ (ເອັສບີເອ SBA) ພວກເຮົາວາງເປົ້າໝາຍພັດທະນາບໍລິສັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານບັນຊີລາວ ໂດຍ ສອດຄ່ອງກັບມາດ ຕະຖານສາກົນ ຊ່ວຍບໍລິຫານວຽກງານດ້ານບັນຊີ, ດ້ານອາກອນ, ດ້ານກວດສອບ ແລະ ດ້ານໂປຣແກຣມບັນຊີ ເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າເກີດ ຄວາມ ພໍໃຈສູງສຸດ.


ກ່ຽວກັບເຮົາ

ບໍລິສັດ ເອັສ-ບໍລິການບັນຊີ ແລະ ໂປຣແກຣມບັນຊີ ຈຳກັດ (S-Bookkeeping& Accounting software Co.,Ltd) ຫຼື ເອັສບີເອ (SBA) ແມ່ນໃຫ້ບໍລິການກ່ຽວກັບ ດ້ານການບັນຊີ, ບັນທຶກບັນຊີ, ສະຫຼຸບບັນຊີ, ບໍລິການດ້ານພາສີ-ອາກອນ, ຄິດໄລ່ ແລະ ແຈ້ງເສຍ ອາກອນປະຈຳເດືອນ, ປະກັນສັງຄົມ, ບໍລິການໂປຣແກຣມບັນຊີວິສາຫະກິດ, ບໍລິ ການທົ່ວໄປອື່ນໆກ່ຽວກັບເອກະສານທີ່ຕິດພັນກັບການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ.

ເອັສບີເອ SBA ພວກເຮົາເນັ້ນການໃຫ້ບໍລິ ການທີ່ມີ ປະສິດຕິພາບໂດຍມີຄວາມມຸ້ງໝາຍ ທີ່ຈະນຳລູກຄ້າໄປສູ່ການບໍລິການ ທີ່ດີ ມີຄຸນນະພາບ ,ຖືກຕ້ອງຊັດເຈນ, ປະຢັດ ແລະທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຄື ການຖືບັນຊີ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງກັບມາດຕະຖານບັນຊີລາວ ແລະ ຖືກ ຕ້ອງກັບຂໍ້ກໍານົດກົດໝາຍ.

ອ່ານເພີ່ມ / More>>

Like Pgae

champaitchampaitchampaitchampaitchampaitchampaitchampaitchampaitchampaitchampait