ໄຊຣ໌ແອັດມິນ
ຈໍານວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ
ມື້ນີ້: 12
ຂະນະນີ້: 0
ທັງໝົດ: 1057
ເລີ່ມນັບວັນທີ: 04/06/2015

 ບໍລິການ


ບໍລິການບັນຊີ
♦ ໃຫ້ຄຳແນະນຳວິທີການບັນທຶກບັນຊີເພື່ອຜົນປະໂຫຍດດ້ານອາກອນທີ່ດີແລະຖືກຕ້ອງ
♦ ໃຫ້ຄຳແນະນຳລະບົບບັນຊີ ແຜນຜັງການເດີນເອກະສານ ລວມເຖີງເອກະສານເບື້ອງຕົ້ນທີ່ຈຳເປັນໃນການບັນທຶກບັນຊີ
♦ ບັນທຶກລາຍການເຄື່ອນໄຫວປະຈຳເດືອນ ສ້າງປື້ມປະຈຳວັນຊື້, ປື້ມປະຈຳ ວັນຂາຍ, ປື້ມປະຈໍາວັນຮັບເງິນ, ປະຈຳວັນຈ່າຍເງິນ, ປື້ມປະຈຳວັນຈ່າຍ ເງິນສົດຍ່ອຍ, ປື້ມປະຈຳວັນທົ່ວໄປ ແລະ ບັນຊີແຍກປະເພດ
♦ ກະກຽມສ້າງໃບດຸ່ນດ່ຽງບັນຊີ ແລະ ເອກະສານລາຍງານການເງິນ
♦ ສ້າງລາຍງານສົມທຽບຍອດເງິນຝາກທະນາຄານ
♦ ສ້າງທະບຽນຊັບສົມບັດຄົງທີ່
♦ ສ້າງລາຍລະອຽດປະກອບບັນຊີທີ່ຈຳເປັນເຊັ່ນລາຍລະອຽດລູກ ໜີ້, ລາຍລະອຽດເຈົ້າໜີ້
♦ ໃຫ້ຄຳປືກສາປັນຫາບັນຊີ


ບໍລິການໂປຣແກຣມບັນຊີ
ໂປຣແກຣມບັນຊີເອັສ-ແອັກ (S-ACC)
ແມ່ນໂປຣແກຣມບັນຊີສໍາເລັດຮູບທີ່ໃຊ້ໃນການບັນທຶກລາຍການເຄື່ອນໄຫວບັນຊີເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການສ້າງເອກະສານງານການເງີນ, ໂປຣແກຣມບັນຊີເອັສ-ແອັກ(S-ACC) ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຫຼຸດຂັ້ນຕອນໃນການສ້າງເອກະ ສານລາຍງານດ້ານ ບັນຊີເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ໃບດຸນດ່ຽງ, ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ, ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ອື່ນໆທີ່ກ້ຽວຂອງ ຕາມມາດຖານ ຂອງ ກົມບັນຊີກະຊວງການເງິນ, ທັງໝົດນີ້ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກຕໍ່ການ ສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທາງດ້ານການບັນຊີ-ການເງິນໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນ ພາຍໃນເປັນຕົ້ນແມ່ນບັນດາຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຫຼື ເຈົ້າຂອງວິສາຫະກິດ ແລະ ພາກສ່ວນທາງນອກ ເຊັ່ນ: ພາກລັດເປັນຕົ້ນແມ່ນເຈົ້າໜ້າທີ່ສ່ວຍສາອາກອນ, ເຈົ້າໜີ້ ທະນາຄານ ທີ່ຕົນເອງພົວພັນ ແລະ ອື່ນໆ

 ກ່ຽວກັບບໍລິສັດ

ບໍລິສັດ ເອັສ-ບໍລິການບັນຊີ ແລະ ໂປຣແກຣມບັນຊີ ຈຳກັດ (S-Bookkeeping& Accounting software Co.,Ltd) ຫຼື ເອັສບີເອ (SBA) ແມ່ນໃຫ້ບໍລິການກ່ຽວກັບ ດ້ານການບັນຊີ, ບັນທຶກບັນຊີ, ສະຫຼຸບບັນຊີ, ບໍລິການດ້ານພາສີ-ອາກອນ, ຄິດໄລ່ ແລະ ແຈ້ງເສຍ ອາກອນປະຈຳເດືອນ, ປະກັນສັງຄົມ, ບໍລິການໂປຣແກຣມບັນຊີວິສາຫະກິດ, ບໍລິ ການທົ່ວໄປອື່ນໆກ່ຽວກັບເອກະສານທີ່ຕິດພັນກັບການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ.

ເອັສບີເອ SBA ພວກເຮົາເນັ້ນການໃຫ້ບໍລິ ການທີ່ມີ ປະສິດຕິພາບໂດຍມີຄວາມມຸ້ງໝາຍ ທີ່ຈະນຳລູກຄ້າໄປສູ່ການບໍລິການ ທີ່ດີ ມີຄຸນນະພາບ ,ຖືກຕ້ອງຊັດເຈນ, ປະຢັດ ແລະທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຄື ການຖືບັນຊີ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງກັບມາດຕະຖານບັນຊີລາວ ແລະ ຖືກ ຕ້ອງກັບຂໍ້ກໍານົດກົດໝາຍ.

ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງພັກ-ລັດພວກເຮົາ ຈະຕັ້ງໃຈພັດທະນາການບໍລິການ ດ້ານດັ່ງກ່າວໃຫ້ເປັນທາງເລືອກ ທີ່ ໃຫ້ ກັບລູກຄ້າ ແລະ ຂະຫຍາຍການບໍລິການຂື້ນເທື່ອລະ ກ້າວຕາມລຳ ດັບເພື່ອເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາກ້າວເດີນໄປຢ່າງໝັ້ນຄົງ.

ບໍລິສັດ ເອັສ-ບໍລິການບັນຊີແລະໂປຣແກຣມບັນຊີ ຈຳກັດ ປະກອບດ້ວຍທີມງານທີ່ເປັນສະມາຊິກ ຂອງ ອົງການຈັດຕັ້ງວິຊາຊິບ ການບັນຊີລາວ ເຊີ່ງໄດ້ຜ່ານຫຼັກສູດແລະເປັນສະມາຊິກສົມບູນໂດຍມີໃບອະນຸຍາດທີ່ປືກສາບັນຊີ ແລະ ນັກວິຊາການທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາ ມາດໃນແຕ່ລະດ້ານ.


 About Us

S-Bookkeeping & Accounting software Company Limited or SBA are services such as: Accounting, Bookkeeping Financial Statement, Tax (Monthly Report), Social Security, Enterprise Program, and another service that related to Accounting.

SBA must be the best service, best quality, Correct, Save, and should be matching with the Standard of Lao Accounting and Tax Law.

We believe that the Lao PDR will be developed in the years to come. For this reason, we will develop and modify our service step by step.

S-Bookkeeping & Accounting software Company Limited Including Team work were member of Lao Accounting Organization and Lao Certified Public Accountants (CPA) and Expert in any case.

 ວິໃສທັດ / Vision

ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານອົງກອນແລະພະນັກງານໄດ້ຮ່ວມກັນສ້າງວິໃສທັດໄວ້ວ່າ: ບໍລິສັດ ເອັສ-ບໍລິການບັນຊີ ແລະ ໂປຣແກຣມບັນຊີ ຈຳກັດ (ເອັສບີເອ SBA) ພວກເຮົາວາງເປົ້າໝາຍພັດທະນາບໍລິສັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານບັນຊີລາວ ໂດຍ ສອດຄ່ອງກັບມາດ ຕະຖານສາກົນ ຊ່ວຍບໍລິຫານວຽກງານດ້ານບັນຊີ, ດ້ານອາກອນ, ດ້ານກວດສອບ ແລະ ດ້ານໂປຣແກຣມບັນຊີ ເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າເກີດ ຄວາມ ພໍໃຈສູງສຸດ.

 ວັດຖຸປະສົງຂອງການບໍລິການບັນຊີ

ບໍລິການດ້ານບັນຊີ ແລະ ອາກອນທຸລະກິດ ຄົບວົງຈອນ ໂດຍທິມງານທີ່ມີຄວາມຮູ້ແລະປະສົບການໂດຍຕົງແລະ ມີຄູນນະສົມບັດ ຄົບ ຖ້ວນຕາມທີ່ໄດ້ຮັບການອົບຮົມຈາກຫຼັກສູດຂອງການພັດທະນາທຸລະກິດ ບໍລິການບັນຊີ ຕາມມາດຕະຖານບັນຊີ ຕາມກົດໝາຍການບັນຊີ ແລະ ລະບຽບຂໍ້ກຳນົດ ລວມທັງໃຫ້ຄຳປືກສາ ແນະນຳ ການ ບັນທຶກບັນຊີເພື່ອໃຫ້ກິດຈະການມີລະບົບບັນຊີ ລະບົບເອກະສານ ແລະລະບົບຄວບຄູມພາຍໃນທີ່ດີ ເພື່ອນຳສົ່ງ ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ແຈ້ງເສຍອາກອນຖືກຕ້ອງທັນເວລາເຊີ່ງເຮົາມີນະໂຍບາຍໃນການຮັກສາຄວາມ ລັບ ຂອງລູກຄ້າ

 Purpose of the company

Provide the integrated accounting and taxes by the professionals with knowledge and experience directly and fully qualified accordance to the trained by the course of the Department of Business Development. Accounts prepared in accordance with standard accounting Bill., accounting and computing. Also counseling and preparation of accounts for accounting system, documentation system and internal control system effectively to businesses to submit financial statements and taxes correctly and always on time in compliance with our policy to maintain the confidentiality of our clients strictly

 ເປັນຫຍັງຕ້ອງໃຊ້ບໍລິການບັນຊີກັບພວກເຮົາ

♦ ເຮົາວາງແຜນອາກອນໃຫ້ທ່ານຢ່າງຖືກຕ້ອງ ໂດຍທິມງານທີ່ມີໃບຢັ້ງຢືນ ມີປະສົບການໃນຂົງເຂດວຽກງານດ້ານອາກອນທຸລະກິດ ທຸກປະເພດຫຼາຍກ່ວາ 15 ປີ
♦ ເຮົາໃຫ້ຄຳແນະນຳລະບົບການຄວບຄູມພາຍໃນແລະລະບົເອກະສານຢ່າງເຂົ້າໃຈງ່າຍແລະສາມາດປະຕິບັດຈີງໄດ້
♦ ເຮົາມີນະໂຍບາຍໃນການເກັບຮັກສາຄວາມລັບຂອງລູກຄ້າ
♦ ເຮົາມີທິມງານທີ່ມີຄູນນະພາບພ້ອມທີ່ຈະໃຫ້ບໍລິການຕະຫຼອດເວລາ
♦ ເຮົາເຮັດວຽກເປັນປະຈຸບັນເພື່ອໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນປະໂຫຍດແກ່ທ່ານຫຼາຍທີ່ສຸດ
♦ ເຮົາມີການຄວບຄູມແລະກວດສອບວຽກງານໂດຍຜູ້ກວດສອບໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ

 Why do you need to use our accounting service

♦ We provide you the taxes planning by the Certified Public Accountants with over 15 years experienced in taxes industry covering in all businesses.
♦ We advise the internal controls and documents system easy to understand and be able to utilize immediately
♦ Our policy is to maintain the confidentiality of customers strictly
♦ Our staffs are qualified in accounting and ready to serve you all the time
♦ We work up-to- date to serve very useful information to you promptly
♦ We are controlled, monitored and audited by the Lao Certified Public Accountants

 ປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການບໍລິການບັນຊີ

♦ ເພື່ອເປັນເຄື່ອງວັດແທກຄວາມສຳເລັດໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ
♦ ຫຼຸດຜ່ອນພາລະໃນການຄວບຄູມແລະບໍລິຫານງານດ້ານບັນຊີ
♦ ເພື່ອໃຫ້ກິດຈະການມີລະບົບການຄວບຄູມພາຍໃນທີ່ດີ
♦ ເພື່ອເປັນແນວທາງໃນການວາງແຜນແລະຕັດສິນໃຈຂອງທຸລະກິດ
♦ ເພື່ອໄດ້ເອກະສານລາຍງານການເງິນທີ່ຖືກຕ້ອງໜ້າເຊື່ອຖື ແລະສ້າງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການບັນຊີ ແລະ ລະບຽບຂໍ້ກຳນົດ
♦ ເພື່ອວາງແຜນອາກອນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດຕິພາບ
♦ ເພື່ອຫຼຸດຄວາມສ່ຽງໃນການກວດກາຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ສ່ວຍສາອາກອນ
♦ ສາມາດສະຫຼຸບລາຍງານເພື່ອແຈ້ງອາກອນຂອງທຸລະກິດໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະທັນເວລາ
♦ ໝັ້ນໃຈໄດ້ໃນຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະຄົບຖ້ວນໃນການບັນທຶກບັນຊີ
♦ ບໍ່ຕ້ອງປະສົບປັນຫາໃນການຈັດຫາພະນັກງານແລະຝຶກອົບຮົມໃໝ່ເນື່ອງ ຈາກການລາອອກຂອງພະນັກງານບັນຊີ

 Benefiting from our accounting service

♦ To use as a tools to measure success in business
♦ To reduce the burden of accounting control and management
♦ To allows a effective internal control system in business
♦ To guide in planning and business decisions
♦ To produce financial statements accurately and reliable in accordance with Act. Accounting and Revenue
♦ To plan taxes efficiently
♦ To reduce the risk of the tax audit
♦ To prepare accounting information for tax submittal properly and always on time
♦ To ensure the accuracy and completeness of accounting records
♦ To avoid the problem of finding and training new employees de to the resignation of the accountant


champaitchampaitchampaitchampaitchampaitchampaitchampaitchampaitchampaitchampait